Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та проживання за безготівковим розрахунком

найменування юр. особи ___________________________________________________

Надано місць ______.

Термін проживання з _____________по_________________ 20 р

№ кімнати та місця Тариф номера та місця ПІБ Бронювання Заїзд Виїзд Кількість діб проживання Сума (гривні, комійки)
дата година дата година дата година бронь проживаня загальна сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Черговий портьє (адміністратор) ______________________________________

Касир (оператор) __________________________________________

_________________________(оцінка)

_________________________(підпис викладача)


Рекомендована література:

Нормативно-правова:

1. ГОСТ 28681.2-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-прав. актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

2. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. (чинний від 01.07.2004).

3. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. (чинний від 01.07.2004)

4. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. (чинний від 01.10.2006)

5. Про внесення змін до Закону України „Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. - №244. – 25.12.2003.

6. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Держтурадміністрації України від 16.03.2004 №19.

Базова:

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Уч. пособие.-К.: Дакор, 2006.-288 с.

2. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с.

3. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ - К.: Кондор, 2005. - 408 с

4. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник для вищих навчальних закладів. К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с.

5. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К.Федорченка; Л.Г.Лук”янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч.-К.: Вища шк., 2001.-237 с.

6. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник.-М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с

Допоміжна:

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация.- К.: ВИРА-Р, Альтепрес, 2001.-208 с.

2. В.М. Козинець Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навчальний посібник. Кондор. К., 2006

3. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов на Дону: Фенікс, 2003.

4. Готельне господарство. Збірник законодавчих актів та нормативних документів. – К., 2005

5. Джон Р. Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс. Перевод с английского. Юнити. М., 2006

1. Журнал «Гостиничное дело»

2. Журнал «Гостиничный и ресторанный бізнес»

3. Журнал «Отел`єр»

4. Журнал «Отель»

5. Журнал «Туризм и курортное дело»

6. Кабушкин Н.И., БондаренкоГ.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое издание, 2002. – 368 с.

7. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М.: Юнити, 2000.

8. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002

9. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. – М. 2001

10. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник / Під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-460 с.

11. Мичелли Дж. А. Ritz-Carlton: золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячилетия/ Джозеф Мичелли; пер. с англ. В.С. Иващенко.- М. : Эксмо, 2009. – 320 с.

12. Пфлегер Андреа. Отель. Как выстроить дело с нуля до пяти звёзд / Пер. с нем. О.В. Барышевовой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 239с.

13. Туризм и гостиничное хазяйство: Уч. пособие/ Л.П. Шматько.-М: ИКЦ „МарТ”, 2003.-352 с.

14. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник /Под ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д./ – М.: 2000

15. Туристична діяльність в Україні: Нормативно – правове регулювання / Упор. О.М. Роїна.-К.: КНТ, 2006.-464 с.

16. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посібник/ За ред. С.І. Дорогунцова.-К.: Ліра-К, 2005.-520 с.

17. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002

18. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000

19. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хазяйства.-м.: Финансы и статистика, 2005.-176 с.

20. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: Навч. посібник/ За заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-370 с.

Інформаційні ресурси:

1. www.smollhotels.com.ua

2. www.hihostels.com.ua

3. www.premier-hotels.com.ua

4. www.google.com.ua

5. www.Galileo.kiev.ua/ntws

6. www.counter.ru

7. www.tour.com.ua


8770637188315014.html
8770713684383362.html
    PR.RU™