Загальні вимоги до фінансової звітності


Відповідно до Закону про бухгалтерський облік фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Згідно з П(с)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова звітність забезпечує інформацією потреби користувачів щодо:

Фінансова звітність включає:

Дані, які містить фінансова звітність, повинні задовольнити загальні потреби користувачів в інформації щодо фінансового становища підприємства. У разі потреби для окремих груп користувачів (наприклад, для контролюючих і статистичних органів) можуть бути встановлені інші або додаткові вимоги до інформації.

Отже, головна мета бухгалтерського (фінансового) обліку — це задоволення користувачів (зовнішніх і внутрішніх) інформацією про господарську діяльність підприємства і, у першу чергу, про його фінансове становище.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Стаття – це елемент фінансового звіту, який відповідає таким критеріям:

Ø існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід, пов’язаних із цією статтею;

Ø оцінка статті може бути достовірно визначена.

У Балансі наводяться статті активів, зобов’язань і капіталу власників (власного капіталу) підприємства.

Активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому.Економічна вигода – це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активу.

Зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

У Звіті про фінансові результати наводяться статті, що відображають доходи, витрати, прибутки та збитки підприємства.

Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників ).

Витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов»язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Зіставлення всіх доходів і витрат звітного періоду дає змогу визначити фінансовий результат (прибуток або збиток) діяльності підприємства за звітний період.

У Звіті про рух грошових коштів наведені статті, що відображають грошові потоки, тобто надходження та видаток грошових коштів протягом звітного періоду.

Така інформація дає користувачам фінансової звітності можливість :

Примітки до фінансових звітів містять сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також іншу інформацію, розкриття якої передбачене відповідними П(С)БО.

Фінансові звіти мають правдиво відображати фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки підприємства. Необхідною умовою правдивого відображення діяльності підприємства є подання інформації у спосіб, який забезпечує якісні характеристики фінансових звітів.

Якісні характеристиики визначають ступінь корисності інформації, що наведена у фінансових звітах. П(С)БО 1 виділяє чотири основні якісні характеристики фінансової інформації:

Ø дохідливість – це якість інформації, яка дає можливість користувачам сприймати її значення;

Ø доречність – характеризує здатність інформації впливати на рішення, що приймаються на її основі;

Ø достовірність – означає, що вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності;

Ø зі ставність – характеризує можливість користувачів порівнювати :

Ø фінансові звіти підприємства за різні періоди;

Ø фінансові звіти різних підприємств.


8771617867841790.html
8771670411192730.html
    PR.RU™