АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ


Продовження додатка 1

ї
Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів» 12.10.1994р. №705
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та Інших характеристик товарів» (зі змінами та доповненнями) 23.04.2001р. І №149-р
19 20 Правила складання 1 подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відом- ства України (зі змінами та доповненнями) 28.07.1995 р. №116
Положення про перелік видових назв товарів, затверджене наказом Міністерства освіти 1 науки України 12.12.2000 р. " №583
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реє- страцію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затверджені наказом Міністерства освіти І науки України 17:08.2001р. №598
Положення про Державний реєстр України назв місць походження та геогра- фічних зазначень походження товарів І прав на використання зареєстрова- них кваліфікованих зазначень походження товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 13.12.2001 р. ■ ; №798
Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності, затверджене наказом Міністерства освіти 1 наукиУкраїни 16.08.2000 р. №391.
Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 22.01.2001 р. №22
Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвер- джені наказом Міністерства освіти І науки України • 15.03.2002 р. №197
Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2002 р. №110
Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 18.03.2002 р. № 198
Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії Інте- гральної мікросхеми, затверджені наказом Міністерства освіти І науки України 18.04.2002 р. №260
Правила складання та подання заявки на сорт, затверджені наказом Міні- стерства аграрної політики України 03.09.2002 р. №249
ЗО Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відо- мостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджена наказом Міністерства освіти 1 науки України 16.07.2001 р. №521


з/пПродовження додатка 1

03.08.2001р. №574

інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомо-
стей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії
на використання промислового зразка, затверджена наказом Міністерства
освіти І науки України

03.08.2001 р. №576

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відо-
мостей про передачу права власності на знак для товарів І послуг та видачу
ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг,
затверджена наказом Міністерства освіти І науки України (зі змінами та
доповненнями)

03.08.2001 р; №577

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відо-
мостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхе-
ми та видачу ліцензії на використання топографії Інтегральної мікросхеми,
затверджена наказом Міністерства освіти І науки України

3. Міжнародні конвенції, угоди та договори
3.1. Авторське право і суміжні права

Дата підписання
Міжнародно-правовий акт

Дата приєднання, ратифікації
Україною, набрання чинності

24.07.71, Із змінами від 02.10.79
Бернська конвенція про охорону літературних І художніх творів. Паризький акт

Дата приєднання-
31.05.1995 р.

06.09.52
Всесвітня конвенція про авторське право
Дата приєднання- 20.09.2001 р., дата ратифікації- 23.12.1993 р., набрання чинності- 03.11.1995 р._
20.12.96

Дата ратифікації-
23.12.1993р,
набрання чинності -
03.11.1995 р.

Договір ВОІВ по авторському праву

Дата приєднання- 20.09.2001 р.
26.10.61

Міжнародна конвенція про охорону прав ви-
конавців, виробників фонограм І організацій
мовлення (Римська конвенція)__
8771699799708332.html
8771784315579748.html
    PR.RU™