ІІ. Опис приладів і методика вимірювання

Робота виконується на приладі, що називається поляриметром. Його оптична схема показана на рис.1. Світло від лампи 1 проходить через поляризатор 2, досліджувану речовину 3, компенсатор 4 і аналізатор 5. Компенсатор 4 складається із пластинки правообертаючого кварцу. Переміщуючи клин перпендикулярно до оптичної осі приладу, можна скомпенсувати будь-який поворот площини поляризації в досліджуваній речовині. Аналізатор 5 складається з двох нерухомих поляризаторів, які орієнтовані один відносно одного так, що їх дозволені площини коливань N1 i N2 (рис.2) складають між собою невеликий кут . При проходженні плоскополяризованого світла через такий аналізатор в полі зору окуляра приладу утворюється два світлових поля порівняння.

Рис. 1.

У загальному випадку амплітуди а1 і а2 коливань, що пропущені кожним поляризатором, будуть різні (це видно з рис.2, де а – світловий вектор, що характеризує падаюче плоскополяризоване світло).

Рис.2.

Звідси видно, що різними будуть і яскравості обох полів порівняння. Яскравості полів стануть однаковими, якщо площину коливань світлового вектора а встановити симетрично відносно напрямків N1 i N2. Це здійснюється переміщенням клина компенсатора.


8772953924485896.html
8773041751960970.html
    PR.RU™